Liên lạc: Cô Nguyễn Huyền Ly, Mob: 0404 221 991

Cám em thiếu nhi sinh hoạt trong lớp của mình trong lúc ba mẹ các em đang thờ phượng Chúa.