tình yêu vô điều kiện

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)

"For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life". (John 3:16)

 

Concept of religion and God. Two hands reaching out to each other on the background of the cloudy sky
Concept of religion and God. Two hands reaching out to each other on the background of the cloudy sky

Our goal:

God is most glorified and we are most satisfied.