tình yêu vô điều kiện

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Giăng 3:16

“For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life”.

John 3:16

Thờ Phượng Tôn Vinh Đức Chúa Trời Ba NgôiWorship God The Father, The Son, and The Holy Spirit.

Chúa Jesus Christ duy nhất là Đấng Cứu Thế của chúng ta – Jesus Christ is the only our Saviour

Vision Statement:

God is most glorified and we are most satisfied.