THÔNG BÁO-Announcements

Chương trình Lễ Giáng Sinh 2019

  • Lễ Thương Khó vào lúc 7:00pm, ngày 29/03/2024. The Good Friday Service at 7:00am, 29/3/2024
  • Lễ Phục Sinh vào lúc 10:00am, ngày 31/03/2024. The Easter Sunday Service at 10:00am, 31/3/2024
  • Lễ Báp-tem vào lúc 11:30am, ngày 21/04/2024. The Baptism Service at 11:30am, 21/04/2024
  • Lễ Tạ ơn Sinh nhật Hội thánh lần thứ V, vào lúc 5:00pm, ngày 15/06/2024. The Fifth Church Anniversary Service at 5:00pm, 15/06/2024

.