Lễ Thương Khó 2019: lúc 7:00pm, thứ sáu 19/04/19

Lễ Phục Sinh 2019: lúc 2:00pm, Chúa Nhật 21/04/19

Lễ Mẹ 2019: lúc 2:00pm, Chúa nhật 12/05/19

Lễ Ra Mắt Hội thánh: 22/06/19

Lễ Cha 2019: lúc 2:00pm, Chúa Nhật 01/09/19

Lễ Giáng Sinh 2019: lúc 7:00pm, Chúa nhật 22/12/19

Trại cuối năm 2019: Chúa nhật 29/12/19