Liên lạc:

Quản nhiệm: Mục sư Trương Quốc Lịch,                                                        Mob: 0402 445 428.                                                                                              email: sionchurchmelbourne@gmail.com

Thư Ký:  Nguyễn Tiến Thìn,  Mob: 0469 794 520 
Thủ quỹ: Trần Thị Xuân Mai, Mob: 0434 466 255
Nghị viên 1: Nguyễn Tiến Thìn, Mob: 0469 794 520
Nghị viên 2: Nguyễn Huyền Ly, Mob: 0404 221 991 

Nghị viên 3: Phạm Thị Thoan Minh. Mob: 0444 533 878

Nghị viên 4: Lê Thị  Mỹ. Mob: 0415 047 394

Nghị viên 5: Nguyễn Thành Trung. Mob: 0423 903 073