Liên lạc:

Quản nhiệm: Mục sư Trương Quốc Lịch,                                                        Mob: 0402 445 428.                                                                                              email: sionchurchmelbourne@gmail.com

Thư Ký: cô Phạm Hiếu Tâm,  Mob: 0420 881 909 
Thủ quỹ: cô Trần Thị Xuân Mai, Mob: 0434 466 255
Nghị viên 1: anh Nguyễn Tiến Thìn, Mob: 0469 794 520
Nghị viên 2: cô Nguyễn Huyền Ly, Mob: 0404 221 991                                  Nghị viên 2: chị Phạm Thị Thoan Minh. Mob: 0444 533 878